שלבי העבודה

 

 

שלב ב'

שלב ב'

קיום ישיבות עבודה מקצועיות בין אנשי המקצוע הרלוונטיים מטעם החברה לבין בעלי הדירות,  לצורך הכנת החומרים המקצועיים של הפרויקט הכוללת בין היתר: טיוטת הסכם משפטי (הסכם התמ"א), טיוטת מפרט טכני והתוכנית האדריכלית של הבניין והדירות החדשות של הבעלים.

כלל החומרים המקצועיים יקבלו את אישורם של בעלי הדירות - מראש.

לאחר אישור בעלי הדירות את המפרט הטכני, ההסכם המשפטי והתכנון האדריכלי, יוגשו התוכניות לרשויות התכנון לצורך הגשת תב"ע (בסמכות וועדה מקומית או מחוזית – בהתאם לצורך) / קבלת היתר בנייה.

שלב ג'

שלב ג'

לאחר קבלת החלטת הוועדה לאישור התב"ע (במידה ונדרשת) / לאישור הפרויקט (לפני מתן היתר בנייה), תנהל החברה הליך של התמחרות בין קבלנים / יזמים אשר יגישו הצעות לביצוע הפרויקט אותו יזמו בעלי הדירות.

בתום הליך ההתמחרות תציג החברה המלצותיה בפני וועד הפרויקט מטעם בעלי הדירות ולאחר מכן בפני כלל בעלי הדירות.

בעלי הדירות הם אלו אשר יקבלו את ההחלטה בדבר בחירת  היזם אשר יבצע בפועל את הפרויקט.

שלב ד'

שלב ד'

החברה וכלל בעלי המקצוע מטעמה ינהלו בקרה על יישום ההסכם לביצוע הפרויקט, לרבות ליווי מטעם בעלי הדירות את הליך הרישוי, עמידת היזם בלוחות זמנים, קבלת כלל הביטחונות הביטוחים וכו' וזאת עד לרישום דירות הבעלים החדשות במירשם המקרקעין.

שלב א'

שלב א' (לאחר התקשרות הרוב הדרוש עם החברה)

החברה תבצע בעבור בעלי הדירות בדיקות התכנות כלכלית / שמאית / אדריכלית / ביצועית לפרויקט בבניין - מול גורמי התכנון השונים.

הצגת המלצות החברה בדבר מתווה הפרויקט המוצע – לכלל בעלי הדירות.

אישור המתווה (במלואו / בשינויים) על-ידי בעלי הדירות.

שלב זה ניתן לבעלי הדירות ללא כל חבות כספית מצידם וככל ולא יאשרו בעלי הדירות את מתווה הפרויקט, כפי שהוצג להם בתום שלב זה על ידי החברה, נתן יהיה להפסיק  את התקשרות עם החברה – ללא כל עלות כספית מצידם.

בעלי דירות

לוגו גרין גרופ