שאלות ותשובות


האם בעלי הדירות נושאים בעלויות כלשהן?

           >

>

בעבור בעלי הדירות מדובר בעסקת נטו, קרי כל העלויות הכרוכות בביצוע הפרויקט, לרבות שכר טרחת החברה, משולמים על ידי היזם/קבלן אשר ייבחר על ידיכם לאחר המכרז (כנהוג בפרויקטים מסוג זה). לפיכך אינכם נושאים בעלות כלשהי הקשורה עם ביצוע עם הפרויקט.

על אף זאת, ככל וקיימים חובות פרסונאליים של בעלי הדירות כגון תשלומי ארנונה עד למועד פינוי הדירה או תשלום אחר החל על בעל הדירה ואינו קשור עם הפרויקט, יחולו תשלומים אלו על בעלי הדירות החייבים בהם. כמו כן, ככל ולאחר הבדיקות הכלכליות אשר יבוצעו על ידי החברה יובהר, כי אין כדאיות כלכלית בביצוע הפרויקט, אולם בעלי הדירות יהיו מעוניינים בכל זאת בביצועו, ישלמו בעלי הדירות את ההפרש- בכסף. 

לוגו גרין גרופ