שאלות ותשובות


מהן הבדיקות המקדמיות אותן מבצעת החברה בעבור הבניין לצורך בחינת ייתכנות הפרויקט?

           >

>

מדובר בבדיקות מורכבות ובעלות כספית גבוהה, אשר מבוצעות על ידי אנשי המקצוע השונים מטעם החברה (כפי שהיו מבוצעות בעבור יזם אשר היה מעוניין לבצע פרויקט בבניין ואף יותר מכך) והכוללות בין היתר:
1.פרוגרמה תכנונית ראשונית – ניתוח ובחינת זכויות הבנייה של הבניין, לרבות הכנת חלופות תכנוניות שונות האפשריות במגרש התכנון תוך התאמתן לדוחות כלכלים/שמאים של הפרויקט.

2. הכנת דוח כלכלי שמאי ראשוני לפרויקט הכולל את עלויות הפרויקט (הישירות והעקיפות), ערבויות, בטוחות, מימון, שכ"ד דיירים וניתוח מחירי השוק בסביבת הבניין והתאמתן לבניין לצורך הכנת אודמן תזרים הכנסות אפשרי (מבוסס על  התכנון הראשוני המוצע).

3. בדיקה משפטית – בדיקת המצב המשפטי עפ"י נסח הטאבו לרבות בדיקת בעלויות / משכנתאות / רישומים / עיקולים והגבלות.


4. בדיקת רמת גמר (מפרט טכני) אפשרית לדירות הבעלים החוזרות וזאת פרויקט כחלק מהניתוח הכלכלי.
5. בדיקות נוספות/שונות ככל שיש בהן צורך (יועץ תנועה/אגרונום/מעליות וכיוצ"ב).

לוגו גרין גרופ