שאלות ותשובות


האם בחתימת בעלי הדירות על הסכם ההתקשרות עם החברה הם נותנים התחייבותם
לביצוע הפרויקט?

           >

>

מיד לאחר חתימת הרוב הדרוש ע"פ חוק, בהתאם לסוג הפרויקט,  תתחיל החברה בביצוע בדיקות ההתכנות לפרויקט לרבות הכנת פרוגרמת תכנון ראשונית, ניתוח שמאי  והכנת מסמך ובו  התמורות המגיעות לדיירים, הן בשטחים והן בעקרונות מפרט טכני, לצורך הצגתה לבעלי הדירות.

לאחר הצגת החומרים המקצועיים לבעלי הדירות, יוכלו בעלי הדירות ברוב רגיל לבטל את ההתקשרות עם החברה – ללא כל חבות כספית מציידם!

ככל והחליטו בעלי הדירות להמשיך ולקדם הפרויקט בבניין, תמשיך החברה באמצעות יועציה לספק לבעלי הדירות את כלל החומרים המקצועיים הדרושים להם ואחר לאחר שיהיה בידיהם כל המידע הרלוונטי, ייבחר על ידי בעלי הדירות היזם/קבלן אשר יבצע את הפרויקט (באמצעות מכרז אותו תנהל בעבורם החברה).

לוגו גרין גרופ