שאלות ותשובות


מי יפקח על הקבלן אשר יזכה במכרז לביצוע הפרויקט?

           >

>

החברה תסייע לבעלי הדירות לבחור מפקח בנייה מטעמם (מהנדס / הנדסאי) על מנת שזה יפקח על עבודות הבנייה עצמן.   כמו כן, גם החברה תספק לבעלי הדירות פיקוח עליון על תהליכי העבודה בפרויקט לרבות בדבר עמידת היזם/קבלן בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.

לוגו גרין גרופ