שאלות ותשובות


מהו שכר הטרחה של החברה?

           >

>

שכר הטרחה של החברה הנו  - תלוי בסוג הפרויקט ובמיקומו ( היקף הפרויקט וההליך הנדרש לטובת מימוש כגון תב"ע בסמכות וועדה מחוזית או מקומית ו/או בקשה להיתר ) ונע בין 5% מעלויות הבניה הישירות לרבות יועצים ( בהתאם לדוח "0"  ) או  3.5% משווי הדירות החוזרות לבעלי הדירות .

המטרה לקשור בשני החלופות בין התמורות לבעלי הדירות לבין שכ"ט החברה ובכך למען הסר ספק הצלחת הדיירים היא הצלחת החברה .

לוגו גרין גרופ