שאלות ותשובות


האם בעלי הדירות יהיו חייבים בתשלום מיסי מקרקעין בעקבות חתימתם על ההסכם לבצוע הפרויקט עם הקבלן?

           >

>

עם חתימת בעלי הדירות על הסכם ההתקשרות עם החברה – לא מתרחש כל אירוע משפטי המחייב בתשלום מס מכל מין וסוג שהוא, אולם במועד חתימת בעלי הדירות על ההסכם עם היזם/קבלן אשר יבצע את הפרויקט מתרחש אירוע מס המטיל חובת תשלום מס על בעלי הדירות.
למרות זאת ומאחר והעסקה הנה עסקת נטו, במסגרה מתחייב היזם לשלם את כל תשלומי המיסים עבור בעלי הדירות – לא יישאו בעלי הדירות בתשלום מס בגין חתימתם על ההסכם עם היזם.

לוגו גרין גרופ